مهر- رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید و اختلاف حدود ١٠ هزار تومانی قیمت در داخل و مرز، امکان صادرات تخم مرغ از کشور وجود ندارد.ناصر نبی پور، در واکنش به تخصیص ٢٠ هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای حمایت از صنعت مرغداری گفت: این مبلغ برای صنعت مرغداری کشور رقمی نیست ضمن اینکه قبلاً قرار بود برای هر قطعه مرغ تخم گذار ۴٣ هزار تومان اختصاص یابد ولی در حال حاضر این رقم به ٢٢ هزار تومان کاهش یافته است.وی اضافه کرد: همچنین واحدهایی که جمعیت طیور آنها بیش از ١٠٠ هزار قطعه باشد، مشمول این تسهیلات نیستند و اگر این واحدها بخواهند وام دریافت کنند باید از منابع بانکی استفاده کنند که سود آن نیز بین ١٨ تا ٢٢ درصد است.