آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان تا پایان اسفندماه سال گذشته رسیده که 7 برابر شده است.به گزارش ایسنا، در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تحولات متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا پایان اسفندماه سال گذشته به ترتیب جدول ثبت شده است.

سال  متوسط قیمت هر متر خانه در تهران
 پایان سال ۱۳۹۶ ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان
پایان سال ۱۳۹۷ ۹ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان
پایان سال ۱۳۹۸ ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
پایان سال ۱۳۹۹ ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان
پایان سال ۱۴۰۰ ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان