بررسی تورم ماهانه فروردین ماه 1401 نشان می‌دهد رشد قیمت در سه گروه خوراکی در این ماه رکورد قابل توجهی را ثبت کرده است. طبق آمارها تورم ماهانه 11 درصدی میوه و خشکبار رکورددار رشد قیمت‌ها در این مقطع تورم بوده است.

به گزارش اقتصاد نیوز، روند تورم ماهانه در اولین مقطع 30 روزه در کشور افزایشی شده و با ثبت رکورد 5 ماهه خود به کورس رشد قیمت بازگشت.

بررسی‌های تورمی در این ماه نشان می‌دهد بیشترین میزان رشد قیمت ها دراین ماه درگروه کالایی خوراکی ها به ثبت رسیده است.

به طور کلی بررسی رشد قیمت‌ها در خانوارهای کشور در این ماه نشان می‌دهد بیشترین میزان تورم ماهانه در بخش خوراکی‌ها بوده که برابر با 4.9 درصد ثبت شده و از این شاخص در اسفند ماه 3.2 واحد درصد بیشتر شده است.

تورم ماهانه خوراکی ها در اسفند 1400 برابر با 1.7 درصد به ثبت رسیده بود.

این درحالی است که تورم غیرخوراکی در فروردین ماه 1401 برابر با 2.5 درصد بوده و باوجود افزایش 1.4 واحد درصدی نسبت به ماه قبل باز هم از این میزان رشد در بخش خوراکی‌ها کمتر بوده است.

درنهایت تورم ماهانه کل کشور در این مقطع معادل با 3.3 درصد بوده که بالاترین رکورد در 5 ماه اخیر به شمار می‌آید.

بررسی‌های جز به جز از افزایش قیمت کالاهای خوراکی نیز در این ماه نشان ازرکوردزنی در سه کالا داشته است.

 

 

کدام کالاها رکورد زدند؟

بررسی رشد قیمت کالاها در این ماه نشان می‌دهد بیشترین میزان افزایش قیمت به گروه میوه و خشکبار تعلق داشته که برابر با 11.6 درصد به ثبت رسیده است.

در بررسی سابقه تورم ماهانه در این گروه مشاهده می‌شود از مهر ماه 1400 تا کنون این میزان رشد در بخش «میوه و خشکبار» رخ نداده بوده است.

دومین رتبه رشد ماهانه قیمت در فروردین ماه نیز به گروه «سبزیجات» تعلق داشته که برابر با 7.8 درصد به ثبت رسیده است.

این بیشترین میزان رشد ماهانه قیمت‌ها در 6 ماه گذشته بوده  و از این حیث دومین رکورد به شمار می‌آید.

در ادامه بررسی‌های آماری نشان از سومین رکورد در گروه شکر مربا و عسل بوده که تورمی معادل با 7.1 درصد داشته است. سابقه تورمی این گروه کالایی نیز نشان می‌دهد این رقم بیشترین تورم ماهانه این گروه در 14 ماه اخیر بوده است.

در مقابل اما تورم ماهانه در بخش «آموزش» برابر با 0.3 درصد بوده که کمترین میزان تورم در میان تمام گروه‌های این مقطع بوده است.