توسعه ایرانی - شورای هماهنگی بانک‌ها از بازگشت ساعت کار بانک‌ها به روال قبل و پایان یافتن تعطیلی پنجشنبه‌ها خبر داد. بر همین اساس ساعت کار شعب بانک‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه هشت صبح تا دو و نیم بعد از ظهر خواهد بود. روزهای پنجشنبه اما ساعت کاری بانک‌ها هشت صبح تا دوازده و نیم ظهر خواهد بود.