توسعه ایرانی- در سه ماهه چهارم سال 1399؛ در بخش متغیرهای پولی رشد نقدینگی به 40.6 درصد رسید. بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1399را منتشر کرد که براساس آن در زمستان سال گذشته؛ در بخش متغیرهای پولی رشد نقدینگی 40.6 درصد، رشد پول 61.7 درصد، شبه پول 36.2 درصد و رشد سپرده های بخش غیردولتی 41.1 درصد بوده است.