رئیس اتاق اصناف تهران گفت: قیمت جدید انواع نان به صورت رسمی برای مدت یک سال در شهر تهران ابلاغ شد. به گزارش توسعه ایرانی به نقل از اتاق اصناف تهران، قاسم نوده فراهانی افزود: قیمت نان بر اساس نوع آرد یارانه ای به دو دسته آرد یارانه ای نوع اول (گندم ۶۶۵ تومانی) و آرد یارانه ای نوع دوم (گندم ۹۰۰ تومانی) تعیین شده است. بر این اساس، قیمت انواع آرد یارانه‌ای نوع یک با گندم ۶۶۵ تومانی به شرح ذیل است: بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۱۸۰۰ تومان؛ تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۹۰۰ تومان؛ تافتون گردان (ماشینی جدید)با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۷۰۰ تومان؛ لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۵۰۰ تومان؛ تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان؛ لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: ۵ هزار تومان؛ همچنین قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع ۲ (گندم ۹۰۰ تومانی) به شرح ذیل تعیین شده است: بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۲۵۰۰ تومان؛ تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۱۲۰۰ تومان؛ تافتون گردان (ماشینی جدید)با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان؛ لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۶۵۰ تومان؛ سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم: ۳۰۰۰ تومان؛ تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم: ۱۵۰۰ تومان؛ لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: ۶ هزار تومان. وی گفت: کلیه واحدهای صنفی خبازی شهر تهران مکلف به اجرای این نرخ نامه هستند و این نرخ‌ها مربوط به سال جاری ۱۴۰۰ هستند. بر اساس مصوبه نرخ نان سفارش نان رژیمی و خشک از شمول ترازو خارج است و حداکثر نرخ کنجد برای نان بربری ۱۰۰۰ تومان تعیین شده است.