فارس- ناظر گمرکات استان هرمزگان گفت: از سال 99 حدود 6 هزار و 400 کانتینر کالا در حال انجام تشریفات متروکه شدن و تحویل به سازمان اموال تملیکی است. ابوالفضل اکبرپور، با اشاره به وضعیت کالای متروکه در بندر شهیدرجایی و گمرکات استان هرمزگان اظهار داشت: از ابتدای سال 96 تا پایان سال 98 تعداد 62 هزار و 139 ردیف (کانتینر) موضوع تعداد 17 هزار قبض انبار به وزن 854 میلیون تن بوده است. مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس افزود: بالغ بر 13 هزار و 300 کانتینر مروبط به سال 96، بیش از 27 هزار و 880 کانتینر برای سال 97 و حدود 21 هزار کانتینر نیز سال 98 متروکه شد.