ایسنا- معاون فنی گمرک با اشاره به برگزاری نشست میان وزارت صمت ، بانک مرکزی ، گمرک و دستگاه‌های نظارتی گفت: در مورد ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش توافقی صورت نگرفت و ابهاماتی در این خصوص وجود داشت. از جمله بحث تامین ارز آن که برخی دستگاه‌ها تاکید داشتند که به صورت بانکی انجام شده و امکان ترخیص دارد ولی مساله اینجا بود که ورود لوازم خانگی بوش بخشی  با ارز اشخاص و برخی دیگر با ارز بانکی ۴۲۰۰ تومانی در سال 1396 و 1397 صورت گرفته بود.