توسعه ایرانی- براساس گزارش بانک مرکزی نرخ بیکاری کشور 9.4 درصد شده که این شاخص در مناطق شهری 10.2 درصد و در مناطق روستایی7.2 درصد است. نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم سال 1399 جمعیت کل کشور 84 میلیون نفر است که از این میان 63.4 میلیون نفر در مناطق شهری و 20.6 میلیون نفر در مناطق روستایی زندگی می کند. رشد جمعیت نیز 1.2 درصد رشد داشته است. براساس این گزارش نرخ بیکاری کشور 9.4 درصد شده که این شاخص در مناطق شهری 10.2 درصد و در مناطق روستایی7.2 درصد است. همچنین نرخ بیکاری زنان 15.9 درصد ومردان 8.1 درصد اعلام شده است.