توسعه ایرانی-  بر اساس آخرین گزارش وضعیت سدهای بزرگ کشور تا یکم خرداد ۱۴۰۰، ورودی آب از ابتدای سال آبی ۱۴۰۰-۹۹ تاکنون ۴۷ درصد کاهش یافته است. در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از مجموع ظرفیت ۵۰.۵ میلیارد مترمکعبی مخازن سدها، حدود ۲۸ میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب، معادل ۵۷ درصد مخازن پر شده است. بر این اساس، به تبع روند کاهشی بارش‌ها و افزایش گرای هوا، حجم ورودی آب از ابتدای سال آبی ۱۴۰۰-۹۹ تاکنون برابر با ۲۵ میلیارد و ۲۹۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن (۴۷ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب)، بیانگر کاهش ۴۷درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور است.