توسعه ایرانی- ۲۷۰ میلیون و ۵۴۶ هزار عدد انواع کارت بانکی تا پایان بهمن ماه پارسال در کشور صادر شده است. تا بهمن سال گذشته معادل ۲۷۰ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۱۶۱ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک توسط شبکه بانکی کشور صادر شده است. بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی ایران با صدور بیش از ۸۱ میلیون عدد انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. بر اساس گزارش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه بالغ بر ۲۵۲ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۹۱۵ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد ۴۹ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۹۲۹ عدد کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.