توسعه ایرانی-  سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: پذیرش مسافر ایرانی از مبدا ایران و مسافر عراقی از مبدا عراق مجاز نیست و پروازها صرفا برای بازگرداندن اتباع دو طرف به کشورهای متبوع برنامه ریزی خواهد شد.  «محمدحسن ذیبخش» افزود: براساس تصمیم های اخذ شده در ستاد ملی کرونا و تاکید وزارت بهداشت، برای پیشگیری از شیوع ویروس جهش یافته کوید ۱۹ انگلیسی از مورخ ۲۵ اسفندماه ۹۹ تا ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ الزام های برقراری پروازها از مبدا و مقصد کشور عراق توسط سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ شد. وی با بیان اینکه پروازها صرفا برای بازگرداندن اتباع دو طرف به کشورهای متبوع برنامه ریزی خواهد شد، افزود: براساس دستورالعمل صادر شده پذیرش مسافر ایرانی از مبدا ایران و مسافر عراقی از مبدا عراق مجاز نیست. ذیبخش خاطرنشان کرد: همه مسافران بالای ۸ سال ملزم به ارائه گواهی تست مولکولی PCR منفی هنگام پذیرش مسافر در مبدا بوده وهمچنین متعهد به انجام تست مجد PCR در بدو ورود هستند.