ایسنا- عضوهیات مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی با بیان اینکه کره از گروه یک کالایی به گروه دو کالایی نیز تغییر وضعیت داده است و ارز ترجیحی برای واردات آن تخصیص داده نمی‌شود، گفت: کره هایی که در حال حاضر در کشور تولید و بسته بندی می شود از خامه‌های استحصال داخلی بوده و براساس قیمت چربی، قیمت آن محاسبه می شود. محمد فربد در پاسخ به این سوال که آیا قیمت کره در روزهای اخیر افزایش یافته است؟ اظهار کرد: در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی به کره وارداتی تعلق می‌گرفت که عرضه آن کره شهریور سال جاری  پایان یافت و ارز ترجیحی برای واردات آن هم مجدداً تخصیص نیافت. همچنین کره از گروه یک کالایی به گروه دو کالایی نیز تغییر وضعیت داد و کره‌هایی که در حال حاضر در کشور تولید و بسته بندی می شود، از خامه‌های استحصال داخلی بوده و براساس قیمت چربی قیمت آن محاسبه می شود.