فارس- کارخانه ها تولید روغن با کاهش عرضه روغن به بازار از آن به عنوان اهرمی برای موافقت وزارت صمت با درخواست افزایش قیمت تولیدات استفاده می کنند. اگر طی روزهای اخیر برای خرید روغن به واحدهای صنفی محل یا فروشگاه زنجیره ای مراجعه کرده باشید مشاهده می کنید که روغن به فراوانی قبل در بازار موجود نیست، بطوری که ممکن است یا با قفسه خالی برخی فروشگاه های زنجیره ای مواجه شوید و یا برخی از فروشگاه های زنجیره ای  موجودی روغن انبار خود را به صورت محدود (یک، دو و یا سه بطری روغن) به مشتریان عرضه کنند، البته این سهمیه بندی کاملا سلیقه ای  و براساس نظر مدیریت فروشگاه و موجودی انبار آن فروشگاه اعمال شده است و براساس دستور یا تصمیمی از سوی وزارت صمت یا نهاد و سازمان دیگری نیست. در مراجعه به واحدهای صنفی نیز خواهید دید که واحدهای صنفی عرضه کننده یا  واقعا روغنی برای عرضه  ندارند، یا آن را به دلیل کمبود، احتکار کرده اند و از عرضه آن به قصد گران فروشی امتناع می کنند  و یا برخی  از مغازه داران یا دارندگان واحدهای صنفی، روغن موجود در واحد صنفی خود را  با قیمتی بیش آنچه که بر روی کالا ثبت شده است عرضه می‌کنند  و به عبارتی بصورت کاملا آشکار گران فروشی می‌کنند.