معاون وزیر کار با بیان اینکه هنوز مصوبه دولت در مورد حق مسکن را دریافت نکرده ام، گفت: به صورت متوسط میانگین دریافتی کارگران ۱۰ درصد افزایش می یابد.  حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار ، درباره جزئیات افزایش حق مسکن کارگران، اظهار داشت: مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران ۱۷ خرداد ماه در شورای عالی کار به صورت سه جانبه تصویب و سپس برای تأیید و ابلاغ به دولت ارسال شد که امروز این مصوبه، به تصویب دولت رسید و مطابق مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. وی بیان کرد: حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود؛ بلکه از ابتدای انقلاب تاکنون فقط ۶ بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر سال اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار، بسیار مهم است. شاکرمی گفت: از سال ۹۵ حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، در سال ۹۸ از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با این افزایشی که رخ داد، افزایش دریافتی کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به حدود ۴۳.۵ درصد رسید.