توسعه ایرانی-  شاخص کل در بازار بورس دیروز هفت هزار و ۲۲۱ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۹۴۱ هزار واحد رسید. دیروز در بورس اوراق بهادار بیش از ۱۳ میلیارد و ۶۴۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۳۱ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با سه هزار و ۸۵۸ واحد افزایش به ۵۰۶ هزار و ۹۸۱ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با دو هزار و ۵۳۳ واحد رشد به ۳۳۲ هزار و ۸۹۲ واحد رسیدند. شاخص بازار اول ۹۸۰ واحد و شاخص بازار دوم ۳۲ هزار ۱۳۳ واحد افزایش داشتند.