توسعه ایرانی-  مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه بیش از ۷۳ هزار واحد جهت ساخت اقدام ملی در برنامه استان تهران پیش بینی شده گفت:شرایط ۳۷۰۰ نفر احراز شده است. خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این خبر که بیش از ۷۳ هزار واحد جهت ساخت اقدام ملی در برنامه استان تهران پیش بینی شده است و ۳۷۰۰ نفر احراز شرایط شده اند، اظهار داشت: در این زمینه نکته حائز اهمیت این است که تاکنون در مجموع ۱۰۰۰ نفر اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در ادامه گفت: در این خصوص متأسفانه از این تعداد تنها ۵۴ نفر واریز وجه داشته اند. وی با تصریح اینکه پیشرفت اقدام ملی در گرو واریز وجه متقاضیان مسکن در این طرح است، گفت: ضروری است تمام شهروندان استان تهران که تاکنون پیامک افتتاح و واریز وجه دریافت کرده‌اند ظرف ۲ هفته آینده نسبت به واریز وجه اقدام کنند تا در سامانه اقدام ملی باقی بمانند چرا که در غیر اینصورت مشمول دستور‌العمل حذف از طرح خواهند شد.