توسعه ایرانی -  شاخص بورس تهران در معاملات دیروز با افزایش ۳۶ هزار و ۱۲۷ واحدی، نخستین روز هفته  را با سبزپوشی آغاز و به سطح یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی میل کرد .شاخص کل هم وزن با افزایش ۱۰۰۲۵ واحدی به کانال ۳۷۸ هزار و ۱۲۰ واحدی صعود کرد.  شاخص قیمت هم وزن هم با رشد ۶۶۲۶ واحدی در سطح ۲۴۹ هزار و ۹۱۲ واحدی قرار گرفت. شاخص بازار اول با رشد ۲۸۲۵۵ واحدی در کانال ۸۹۲ هزار و ۷۹۸ واحدی قرار گرفت و شاخص بازار دوم با  افزایش ۶۵۴۷۵ واحدی ، عدد دو میلیون و  ۳۱۳ هزار و ۱۱۵ واحدی را نمایش داد.  بر اساس این گزارش، فلزات اساسی با ۹۴۱ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات دیروز را به خود اختصاص دادند و پس از آن نمادهای بانکی با ۹۳۹ میلیارد تومان بیشترین گردش نقدینگی را تجربه کردند.