توسعه ایرانی- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرد: ۶۰ درصد از اشتغال کشور را به‌طور میانگین مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۷ ، ۶۲ درصد زنان و ۵۹ درصد از مردان دارای مشاغل غیررسمی بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد همچنین ۸۱ درصد از شاغلان غیررسمی کشور مرد و در حدود ۱۹ درصد آن زنان بودند.