بررسی یک گزارش نشان میدهد، نقدینگی در پایان سال ۹۸ از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به گزارش تسنیم،  بررسی یک گزارش از متغیرهای کلان اقتصاد ایران نشان میدهد، نقدینگی در اسفند ماه سال 1398 به 2.47 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.بر این اساس نقدینگی در مقایسه با اسفند ماه 1397 حدود 31.3 درصد افزایش داشته است.