بازشنودی از نی دوره‌ قاجار

صفدر‌خان- نایب‌اسدالله

پژوهش و بازسازی و اجرا: زمان خیری

تمبک: محمدرضا شرایلی

آواز: سیدرحیم، سیداحمدخان، آقا حسین تعزیه‌خان و علی‌خان نایب‌السلطنه؛ نی: نایب‌اسدالله و صفدرخان؛ ناشر: ماهور ۱۳۹۸

درباره‌ این اثر، به قلم محمدرضا شرایلی می‌خوانیم: «فقدان کارگان ویژه‌ ساز نی بازمانده از سنت نی‌نوازی دوره‌ قاجار مسئله‌ای است که کم و بیش نی‌نوازان بر آن اتفاق‌نظر دارند. روشن است کیفیاتی تکنیکی در کارگان سنتی هر ساز در طول تاریخ پدید می‌آید که مختص آن ساز و برگرفته از امکانات و تکنیک‌های اجرایی ویژه‌ همان ساز است، ولی امروزه ساز نی، جز سنت نایب‌اسدالله، تداوم تکنیک‌های قدیمیش را از دست داده. تنها شیوه‌ رسمی نی‌نوازی که در طول قرن اخیر امتداد سنتی خود را حفظ کرده و به روش سینه‌به‌سینه از استاد به شاگرد در بستر موسیقی رسمی دستگاهی منتقل شده شیوه‌ نایب‌اسدالله اصفهانی است که با واسطه تا روزگار پیش از ما به حسن کسایی رسیده است... اما امتداد چنین سنتی درباره‌ شخصی مثل صفدرخان یا دیگر نوازندگان کمتر شناخته‌شده  نی در دوره‌ قاجار وجود ندارد. در وهله‌ اول نخست سعی شد تا کلیه‌ آثاری که از نی‌نوازی دوره‌ قاجار به‌جامانده بود گردهم‌آید. هدف اصلی این مجموعه بیش از آنکه صرفا نشر مجدد نواخته‌های پیشینیان یا اجرای مجددی نعل‌به‌نعل از صفحات قاجاری باشد گوش ‌آشنا‌ کردن کارگان به‌جامانده از نی‌نوازی دوره‌ قاجار برای نوازندگان و هنرجویان امروزی است.»