ادبیات همچنان بیشترین سهم بازار نشر ایران را در اختیار داد

تعداد عناوین کتاب‌های منتشر شده در حوزه ادبیات طی تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته تفاوت چندانی نداشته؛ اما این حوزه همچنان با اختصاص 20 درصد سهم بازار نشر ایران، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، بر اساس آمار منتشر شده از سوی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، چهار هزار و 928 عنوان کتاب ادبیات در تابستان 1401 منتشر شده که با توجه به چاپ چهار هزار و 904 عنوان کتاب در این حوزه در تابستان سال گذشته رشد بسیار ناچیزی داشته است؛ البته حوزه ادبیات با اختصاص 20 درصد سهم از بازار نشر ایران همچنان در رتبه اول قرار گرفته است.

آمار‌های بانک اطلاعاتی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نشان می‌دهد که در زیر شاخه شعر فارسی هزار و 402 عنوان کتاب منتشر شده که از این تعداد هزار و 380 عنوان کتاب تالیف و 22 عنوان کتاب ترجمه بوده است. همچنین هزار و 206 عنوان کتاب چاپ اولی و 196 عنوان کتاب تجدید چاپی داشته‌ایم. در این بخش مشاهده می‌شود که غلبه با آثار تالیفی است؛ اما در حوزه داستان فارسی (رمان فارسی) هزار و 351 عنوان کتاب منتشر شده که از این تعداد، هزار و 341 عنوان تالیف، 10 عنوان ترجمه، 938 عنوان چاپ اول و 413 عنوان تجدید چاپ است. در زیر شاخه داستان خارجی (رمان خارجی) 810 عنوان کتاب منتشر شده که بر اساس این آمار 13 عنوان کتاب تالیف، 797 عنوان ترجمه، 291 عنوان چاپ اول و 519 عنوان تجدید چاپ بوده است. در زیر شاخه  ادبیات خارجی 632 عنوان کتاب منتشر شده که از این تعداد 136 عنوان تالیف، 496 عنوان ترجمه، 339 عنوان کتاب چاپ اول و 293عنوان تجدید چاپ است.

در زیرشاخه ادبیات فارسی (مقاله، سخنرانی، نامه و طنز) نیز 270 عنوان کتاب چاپ شده که از این تعداد سهم تالیف 267 و ترجمه تنها سه عنوان بوده است. از این آثار 217 عنوان چاپ اول بوده‌اند. در زیرشاخه ادبیات (فلسفه و نظریه، فن نگارش، تاریخ و نقد ادبی) نیز 216 عنوان کتاب منتشر شده که 158 عنوان تالیف و 58 عنوان ترجمه، 134 عنوان چاپ اول و 82 عنوان چاپ مجدد است. بررسی نمایشنامه فارسی نیز نشان می‌دهد که از 127 عنوان منتشر شده همه تالیف بوده‌اند که 114 عنوان نیز چاپ اول بوده است. در زیرشاخه گویش‌های مختلف ایرانی نیز از 96 عنوان چاپ شده 82 عنوان تالیف و 14 عنوان ترجمه، 92 عنوان چاپ اول و چهار عنوان چاپ مجدد بوده است.

از سوی دیگر با نگاهی به این آمار متوجه می‌شویم که با توجه به اختصاص 29 درصد سهم از بازار کتاب‌های ادبیات به شعر فارسی، داستان فارسی (رمان فارسی)، داستان خارجی (رمان خارجی) و ادبیات خارجی با 28 درصد، 17 درصد و 13 درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

از سوی دیگر در بخش ضمیمه مقایسه آماری نشر در شش ماه نخست 1400 و 1401 آینه نشر ایران وضعیت نشر کتاب‌ها بر حسب کتاب‌های موضوعی بررسی شده که نشان می‌دهد ادبیات بالاترین سهم را (20 درصد) به خود اختصاص داده و با رشد 21 درصدی از هشت هزار و 334 عنوان در بهار و تابستان 1400 به 10 هزار و 63 عنوان در شش ماه نخست امسال رسیده است.