مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، از اجرایی شدن عملیات پاکسازی آرامگاه داریوش در نقش رستم و دیواره صفه، با همراهی اعضای گروه صخره‌نوردی شهرستان مرودشت خبر داد.

حمید فدایی در این خصوص به ایسنا گفت: پس از تهیه نقشه دقیق از موقعیت گیاهان آسیب‌رسان، از گروهی از صخره‌نوردان مجرب شهرستان مرودشت دعوت به عمل آمد تا در پاکسازی دیوارهای بلند به ما یاری رسانند. پس از آموزش‌های کافی درزمینه حفاظت و صیانت از آثار به این تیم، عملیات پاکسازی تحت نظارت مستقیم کارشناسان حفاظت و مرمت محوطه تاریخی تخت‌جمشید آغاز شد.

رخشنده‌خو، مسئول کارگاه‌های حفاظت و مرمت تخت جمشید و نقش رستم نیز در این راستا با اشاره به لزوم کنترل عوامل بیولوژیکی متنوعی که موجب تخریب آثار تاریخی می‌شوند، گفت: رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﻄﻮح ﭼﯿﻨﻪﺑﻨﺪی، ﺗﺮک و ﺣﻔﺮه را در سنگ‌ها ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﺮ دﯾﻮاره‌ها ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ، لذا علاوه بر تأثیر در فرسایش‌های شیمیایی سنگ، در بعد فرسایش مکانیکی نیز تأثیر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان را در ﺳﻨﮓ‌ها بر جای می‌گذارد که باید از آن پیشگیری کرد. پاکسازی گیاهان از سصوح افقی که در دسترس هستند آسان‌تر اما پاکسازی در سطوح عمودی مانند دیواره مرتفع تختگاه و آرامگاه‌های هخامنشی در نقش رستم، با مشکلاتی مواجه است که این گروه صخره‌نورد ما را در این امر یاری رساندند.