آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت‌گردی

مراکز گردشگری کشاورزی شامل فعالیت‌هایی می‌شود که در آن‌ یک بازدیدکننده در مزرعه یا دیگر محیط‌های کشاورزی با اهداف آموزشی و تفریحی یا گذران اوقات فراغت انجام می‌دهد، بنابراین گردشگری کشاورزی شاخه‌ای از گردشگری روستایی است که در آن، کارآفرینان کشاورزی و اعضای خانوار آن‌ها، خدماتی نظیر  بازدید، سرگرمی و تفریحی، آموزشی، اقامتی و پذیرایی  را برای فراهم شدن امکان مشارکت عملی و اقناع نیازهای بازدیدکنندگان در محیط‌های کشاورزی ارائه می‌کنند. در همین راستا مزرعه کشاورزی و دامداری خزاعی واقع در روستای احمدآباد با بیش از ۲۵۰۰ هکتارزمین و ۱۳ هزار دام آماده تبدیل شدن به اولین مزرعه کشاورزی گردشگری  در تربت حیدریه است.