اجرای نوبت‌گیری الکترونیک در تمامی مراکز درمانی دولتی

معاون کل وزارت بهداشت گفت: افرادی که صرفاً به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند، حداقل یک‌بار جهت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت به بخش دولتی یا پایگاه‌های سلامت مراجعه کنند.

به گزارش ایلنا؛ ایرج حریرچی، با اشاره به اینکه، این طرح آغاز گام دوم طرح تحول سلامت محسوب می‌شود، تصریح کرد: پرونده الکترونیک سلامت شامل، مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات مربوط به رخدادهای سلامت مردم از پیش از تولد تا هنگام مرگ است که در بستر الکترونیکی امن ذخیره می‌شود و دسترسی به آن منحصراً در اختیار و مالکیت صاحب پرونده است و اطلاعات به‌صورت تجمیعی دراختیار سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد.

او در ادامه اضافه کرد: در مراحل بعدی با رضایت فرد، تمام یا قسمتی از اطلاعات این پرونده می‌تواند در اختیار پزشکان و درمانگران با رعایت حقوق محرمانگی قرار داده شود.

معاون کل وزارت بهداشت در خصوص مهم‌ترین کارکردهای این طرح ملی گفت: از منظر شخصی تمام وقایع طبیعی و روند بیماری‌ها ثبت می‌شود و اگر در مراحلی اطلاعات فراموش شود یا شرح عمل نداشته باشد، در این بسته‌ها قابل‌دسترسی و تعقیب است و حتی به فرد اجازه داده می‌شود که اطلاعات خود را مثل ثبت فشارخون را در پرونده‌اش به ثبت برساند.

او با اشاره به اینکه در این طرح، نوبت‌گیری الکترونیک در همه بخش‌های مراکز درمانی دولتی ایجادشده است، گفت: در همین نرم‌افزار نسخه الکترونیک پیش‌بینی‌شده است که در برخی استان‌ها در مراکز دولتی اجرا کردیم که بر اساس آن افراد با در دست داشتن کد ملی خود می‌توانند به داروخانه مراجعه و داروی خود را دریافت کنند که این امر خطای دید ناشی از ناخوانا بودن برخی نسخ را کاهش می‌دهد.