رئیس شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور به اعتراض اخیر کارکنان متروی تهران واکنش نشان داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه این هفته شورای شهر تهران، محسن هاشمی، در تذکر پیش از دستور درخصوص ناآرامی در شرکت بهره‌برداری مترو تهران تذکر داد. وی گفت: در هفته گذشته تعدادی از کارکنان به دلیل احتمال ایجاد تغییرات ساختاری و یا شرکتی شدن پرسنل دست به اعتصاب زدند. با پیگیری کمیسیون حمل و نقل، مسئولان معاونت حمل و نقل و شرکت بهره براری مترو قویا به شورا اعلام کردند که هیچ تصمیمی برای تغییرات ساختاری اتخاذ نشده است. وی با اشاره به نقش رسانه‌های مجازی در دامن زدن به این اعتصاب گفت: رسانه‌های مجازی و رسانه‌های بیگانه به این شائبه دامن زدند و باعث ایجاد این اعتراضات و ناآرامی‌ها شد. هاشمی با تاکید بر اینکه نه تنها من، بلکه هیچ‌یک از اعضای شورای شهر تاکنون نه در انتصابات و نه در تصمیمات دخالت مستقم نداشتیم، افزود: درجایگاه نظارتی از شهردار تهران می‌خواهیم به موضوع رسیدگی کند، زیرا این اتفاق با ایجاد اختلال در سرویس رسانی تهران می تواند خطرات زیادی برای شهر داشته باشد. وی با بیان این که باید به حقوق قانونی کارمندان مترو رسیدگی شود، افزود: باید نقض حقوق  قانونی کارمندان بررسی و نتیجه برای آگاهی افکار عمومی به شورا ارسال شود.