توده گرد و خاک نفوذی از عراق با بیش از هشت برابر حد مجاز برخی شهرهای خوزستان ازجمله اهواز را فرا گرفت. به گزارش مهر، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: این پدیده به علت نفوذ توده گرد و خاک از کشور عراق به وقوع پیوسته است و تا اواسط وقت دوشنبه ادامه دارد. داوود میرشکار افزود: این میزان در شهرهای شوش ۶۰۵، شادگان ۱۹۶ و شوشتر ۱۶۱ میکروگرم بر متر مکعب 

ثبت شد.