معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ۱۶ طرح عفاف و حجاب در مدارس در حال اجراست.  به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش، پورثانی در رویداد دختر ایران که رویدادی برای روایتگری پیشرفت‌های ایران است، گفت: در ۶۰۰ هزار مدرسه دخترانه باید این وظیفه روایتگری پیشرفت ایران و دختر ایرانی را انجام دهیم.  وی افزود: دختری که امروز در جنگ روایت‌ها چندان بر سر سفره روایت‌های ما و مدرسه نمی‌نشیند طبیعی است که پای روایت دشمنان ایران بنشیند. وقتی چنین دانش آموزی فضایی هم برای تخلیه هیجاناتش ندارد در هنگام بروز حوادث و اعتراضات، برای تخلیه هیجان خود به خیابان می‌آید و به شبیه‌سازی آنچه که در ذهن خود پرورش داده بود اقدام می‌کند.