براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ تبلیغ خرید و فروش سلاح جرم‌انگاری شد. نمایندگان در جلسه دیروز یکشنبه تصویب کردند که هر شخص درخصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ کند به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می‌شود. در تبصره مصوبه یادشده آمده است: در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد.