نزدیک به ۳۷هزار تهرانی کارزار برکناری علیرضا زاکانی، شهردار تهران را خطاب به اعضای شورای شهر تهران امضا کردند. از سوی دیگر بیش از ۱۴۷هزار پایتخت‌نشین نیز درخواست توقف ساخت مسجد در قیطریه را مطرح کرده‌اند.‌ به گزارش دیده‌بان ایران، جعفرتشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: این نوع کارزارها بیش از آن‌که کاربرد تصمیم‌گیری داشته باشند، کاربرد اجتماعی داشته و به نوعی بیان خواسته‌های مردم است. این کارزار حاکی از آن است که مردم از برخی تصمیمات، روش‌های به کار گرفته شده دلخورند، حتی از قول‌ها و قرارها و وعده‌ها و وعیدهای پوچ نیز رنجیده شده‌اند.