دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: در حال حاضر غالب کودکان خیابانی خانواده دارند و 80 درصد آنها اتباع خارجی هستند. به گزارش ایسنا، سیدعلی کاظمی اظهار کرد: اگرچه آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی در کشور وجود ندارد و علت آن شناور بودن جمعیت کودکان خیابانی است، اما مشخصا بزرگترین حجم این کودکان در استان تهران است؛ به طوریکه برآوردها نشان می‌دهد ۷۵ درصد کودکان خیابان در استان تهران هستند که با برطرف کردن این معضل، ۷۵ درصد مشکل کشور حل می‌شود.