ستاد فرمان اجرایی امام اقدام به فروش دو کاروانسرای ثبت جهانی در سمنان از ۵۴ کاروانسرا در ایران کرده و آگهی مزایده آن را گذاشته‌اند.  به گزارش میراث‌خبر، یکی از این کاروانسراها که آجری و معروف به آهوان است ۱۱ میلیارد تومان و کاروانسرای سنگی انوشیروانی حدود ۷ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. حسین ترحمی، دبیر سابق نظارت مردمی مرمت‌های آثار تاریخی انجمن دوستداران میراث فرهنگی سمنان در این باره می‌گوید: این بناها برای مردم ایران و جهان هستند و سرمایه هویتی شهر، چگونه ممکن است میراث فرهنگی با فروش این اموال همراهی کند؟ این بناها باید در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد که طبق اصول مرمت و احیا شود.  بر اساس این گزارش ۵۴ کاروانسرای ایران شهریور ۱۴۰۲ در یونسکو ثبت شدند.