در پی قتل پاکبان شهرداری تهران در اتوبان نیایش متهم در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و انگیزه عجیبی را پیش روی تیم جنایی قرار داد. وی گفت: من در حال گذر از آن مسیر بودم که ناگهان چشمم به مقتول و دوستانش افتاد. تصور کردم که آنها قصد دارند پرچم‌هایی که کنار اتوبان نصب شده بود را سرقت کنند. به گفته او؛ پرچم‌ها به مناسبت ۲۲ بهمن برافراشته شده بود و من فکر کردم مقتول قصد اهانت به پرچم‌ها را دارد و می‌خواهد آن را از بین ببرد. از ماشین پیاده شدم و پس از درگیری با مقتول وی را هل دادم که پرت شد پایین و جان باخت.