سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر وضعیت پایدار تولید شیرخشک در کشور، گفت: در حال حاضر به صورت میانگین ماهانه بین ۶ تا ۷.۵ میلیون قوطی شیرخشک درکشور تولید می‌شود. به گزارش ایسنا، سجاد اسماعیلی اظهار کرد: بر اساس مقتضیات و آنچه که موقعیت و شرایط تعیین می‌کند، برنامه‌ریزی تولید شیرخشک با کارخانجات داخلی انجام می‌شود. اگر کمبودی وجود داشته و نیاز به تولیدات بیشتر باشد، کارخانجات شیفت‌بندی می‌شوند و حتی سه‌شیفته کار می‌کنند، اما اگر نیاز نباشد و تولید بیش از اندازه نیاز داشته باشیم، ممکن است تاریخ انقضای آن‌ها تمام شود و بنابراین بر حسب نیاز بازار، برنامه تولید را با کارخانجات هماهنگ می‌کنیم.