رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: اعداد و ارقام سیاهه آلودگی هوا نگران کننده است و مطابق با این سیاهه سهم آلودگی خودروهای دیزلی ۳۳ درصد برآورد شده و بر این اساس باید تمرکز جدی روی خودروهای سنگین باری و مسافری داشت. به گزارش ایسنا، سید جعفر تشکری‌هاشمی افزود: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برای حل یکی از بزرگترین چالش‌های پایتخت که آلودگی هواست باید حضوری فعال داشته باشد.