علیرضا آزاد، عضو هیات دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد از اخراج خود خبر داد. به گزارش دیده بان ایران؛ این استاد دانشگاه در صفحه مجازی خود نوشت: «پس از۲۶سال، دستور رسید که خانه را ترک کنم. گفته بودند از امضای نامه حمایت از حقوق دانشجویان و استقلال دانشگاه اعلام برائت کن، روشنگری را کنار بگذار و قلمت را در خدمت ما بچرخان تا بگذاریم بمانی...»