دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که اساتید معترض به قطع همکاری به شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه کنند. دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه‌ای پیرامون حواشی ایجاد شده به بهانه قطع همکاری اساتید دانشگاه تأکید کرد که این دبیرخانه پذیرا و شنونده سخنان مدرسین دانشگاه که همکاری آنها با دانشگاه قطع شده و نسبت به این موضوع اعتراض دارند، برای تظلم‌خواهی است تا حقی از کسی ضایع نشود.