به گفته معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، بر اساس آیین نامه‌های موجود، این اختیار به استان‌‌ها داده شده است تا با هماهنگی ستاد و با توجه به شرایطی که دارند ساعت شروع آغاز به کار مدارس را تعیین کنند.  به گزارش ایسنا، احمدرضا دوراندیش افزود: برای مثال برخی استان‌ها که گرمای بیشتری دارند می‌توانند از این امکان استفاده کنند.