مولدسازی را از ساختمان مجلس شروع کنید

دانشجویان هشت دانشگاه بزرگ تهران تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی پیرامون مصوبه مولد سازی برگزار کردند. به گزارش ایسنا؛ این دانشجویان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن‌ها شعارهایی نظیر «مولدسازی را از ساختمان بهارستان آغاز کنید»، «فساد احتمالی تبعیض حتمی»، «مولدسازی؛ تکرار یک تراژدی» و ... نوشته شده بود.