مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: در حال حاضر پایتخت ۲۰۰ هزار پلاک ناپایدار دارد که بخشی از آن در بافت فرسوده واقع شده است. به گزارش ایسنا، مهدی هدایت اظهار کرد: بخشی از این پلاک‌هایی که باید نوسازی شوند، در بافت فرسوده هستند.