شکایت مجدد حراست


دانشگاه شریف از انجمن اسلامی

حراست دانشگاه صنعتی شریف مجددا از انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه شکایت کرد.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در کانال تلگرام خود نوشت: با توجه به شکایت حراست دانشگاه از انجمن اسلامی دانشجویان مبنی بر تجمع بدون مجوز در تاریخ ۱۵ آذرماه و همچنین نشر اکاذیب و هجمه نسبت به پرسنل حراست دانشگاه، این تشکل فردا در جلسه هیئت منصفه‌ی هیئت نظارت بر تشکل‌ها حضور پیدا خواهد کرد.

در این خبر آمده: شکایت جاری، دومین شکایت در مدت اخیر از انجمن اسلامی بوده و حراست دانشگاه به عنوان شاکی است.

کانال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد از عملکرد حراست این دانشگاه، آن را «غیرقابل برگشت برای دانشگاه و دانشگاهیان» خواند.