وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از ۳۰ هزار کلاس درس تخریبی داریم و موظفیم هرچه سریعتر آنها را اصلاح و بازسازی کنیم. به گزارش ایسنا، یوسف نوری افزود: به ما مجوزهایی برای تغییر کاربری فضاهای مازاد داده شده که بتوانیم از درآمدهای حاصله، مدارس فرسوده و تخریبی را نوسازی کنیم.