اعضای شورای شهر تهران صبح دیروز طرح دو فوریتی تقسیط بدهی عوارض شهرسازی در حوزه جرائم قطع درختان و ماده ۱۰۰ را به تصویب رساندند. به گزارش ایسنا، مهدی چمران در توضیح این طرح اظهار کرد: تقسیط بدون بهره با اقساط ۲۴ ماهه برای همه شهروندان و اقساط ۳۶ ماهه برای ایثارگران در این طرح مدنظر قرار گرفته است.وی ادامه داد: گشایش خوبی در پرداخت عوارض با این مصوبه رخ خواهد داد و به یاد دارم که در سال ۱۳۹۲ بودجه شهرداری در این حوزه ۷۰۰ میلیارد تومان بود که بعد از اجرای این مصوبه به ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.