رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: دادستانی به یکی از دستگاه‌های دولتی فرصت یک ماهه برای ایمن‌سازی داده و قرار بر این شده که در صورت عدم اقدام، این دستگاه پلمپ شود.

به گزارش ایسنا، مهدی عباسی از اخطار به پنج ساختمان ناایمن خبر داد و گفت: مقرر شده که این ساختمان‌ها نیز در فرصت مناسب ایمن‌سازی لازم را انجام دهند. به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، با صاحبان تمام ۱۲۹ ساختمان ناایمن پایتخت در مناطق با حضور دادستانی جلسه برگزار شد و همه نسبت به تکالیف توجیه شدند که امیدواریم در راستای این تکالیف گام بردارند.