صدرنشینی عراقی‌ها که در آمار مسافران ایران نزدیک به یک دهه است ادامه دارد، امسال نیز تکرار شد.

عراقی‌ها بنا بر آماری که معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، ‌گردشگری و صنایع دستی در اختیار ایسنا قرار داده است، تاکنون درصدر مسافران ورودی به ایران قرار گرفته‌اند. هرچند آمارها تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ به روزرسانی شده و آمارهای تازه هنوز منتشر نشده است، اما ترکیب همسایگان در میان پنج کشور نخست که بیشترین مسافران را در ایران دارند، تغییر نکرده و به نوعی تثبیت شده است.