رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه نزدیک به ۹۷۰ عنوان کتاب درسی داریم، گفت: برای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۰۰ عنوان تغییراتی داشته‌اند؛ از اصلاح جزئی گرفته تا کتب نونگاشت. به گزارش ایسنا، علی لطیفی افزود: تعداد خیلی کمی کتب نونگاشت یا با تغییرکلی بوده‌اند. تعدادی کتب نونگاشت در حوزه کارودانش و حدود ۱۳ تغییر کلی کتب درسی داشته‌ایم و مابقی اصلاحات جزئی بوده است.