وزیر دادگستری در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در رابطه با حقوق کودکان و واگذاری و رها کردن کودکان در ماه‌ها و روز‌های اخیر در خیابان‌ها گفت: وزارت دادگستری وطیفه هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در رابطه با حقوق کودک را دارد. باید در راستای حمایت و ساماندهی کودکان کار تلاش کنیم و به خودم و دستگاه‌های متولی در حوزه حقوق کودکان کار نمره منفی می‌دهم چرا که وضعیت کودکان کار به هیچ وجه مناسب نیست. به گزارش مهر، امین حسین رحیمی در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص قیم کودکان رها شده هم گفت: بهزیستی در این رابطه وظایفی بر عهده دارد.