کارگران ساختمانی فاقد هر گونه بیمه درمانی هستند و بارها برای ثبت نام در تأمین اجتماعی مراجعه کرده اند اما هر بار با پاسخ منفی روبرو می‌شوند.

به گزارش فارس، در این راستا جمعی از این کارگران با ایجاد پویشی خواستار توجه به بازنگری در ثبت نام کارگران فصلی و ساختمانی برای بیمه درمانی تأمین اجتماعی هستند.