تداوم تجمعات اعتراضی معلمان سراسر کشور در اعتراض به شرایط شغلی و وضعیت رتبه‌بندی واکنش وزیر آموزش و پرورش را در پی داشت.

به گزارش تسنیم، یوسف نوری با اشاره به بند 23 هیئت تخلفات که تجمعات غیرقانونی می‌تواند همکار فرهنگی را اخراج کند؛ تجمعات قانونی برای رسیدن به مطالبات بحق معلمان را حق معلمان دانست و گفت: باید این موارد از طریق قانونی پیگیری شود.