رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ۲۵۰ قلم دارویی که سال گذشته دچار افزایش قیمت شدند، تحت پوشش بیمه قرار گرفت.به گزارش ایرنا، بهرام دارایی افزود: نابسامانی نیز در مورد ارز ترجیحی ایجاد شده که امیدواریم بزودی برطرف شود.